Všeobecné obchodní podmínky

1.               Úvodní ustanovení

Obchodní společnost M.I.C. PRODUCTION s.r.o. se sídlem Pod Hájkom 2181/24, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapsána v Obchodním rejstříku soudu Trnava, oddíl Sro, vložka číslo 26825/T (dále jen „provozovatel“) je právnická osoba založená podle právního řádu Slovenské republiky. Provozovatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou vydané pro účely úpravy smluvních vztahů (tj. vzájemných práv a povinností) provozovatele a jeho klientů při organizování a uspořádávání závodu „INFLATABLE OBSTACLES FUN“. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro provozovatele i pro klienty, vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, jako například Občanský zákoník, obchodní zvyklosti a další všeobecně závazné právní předpisy platné na území České republiky.

 • Všechny právní vztahy, které nejsou řešeny v přihlášce, jsou řešeny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud provozovatel s klientem neuzavře osobitou písemnou smlouvu, ve které upraví vztahy smluvních stran odlišně. Smluvní vztah provozovatele a klienta se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a dalšími všeobecně závaznými platnými právními normami v České republice. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně dostupné a jsou součástí přihlášky.

2.               Výklad pojmů

 • Na účely těchto všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů, na které se tyto podmínky vztahují, se pojmy uvedené níže budou vykládat následovně:
  • Klientem je fyzická osoba, která se přihlašuje na závod organizovaný provozovatelem. V případě, že se na závod přihlašuje skupina fyzických osob jako jeden tým, považuje se za klienta každý účastník týmu samostatně. Jestli je klientem právnická osoba, která koná ve prospěch fyzické osoby, za klienta se považuje právnická osoba i fyzická osoba, v prospěch které je smlouva uzavřena. V souvislosti s ochranou osobních údajů je klient považován za dotčenou osobu.
  • Závod INFLATABLE OBSTACLES FUN je sportovní, zábavní a kulturní událost organizovaná provozovatelem pod značkou INFLATABLE OBSTACLES FUN, podstatou které je účast klienta na překážkovém běhu (dále jen „závod“). Účast na závodě je spojena se zvýšeným rizikem úrazu a považuje se za druh adrenalinové aktivity.
  • Přihláškou je formulář umístněný na webové stránce provozovatele, nebo v listinné podobě obsahující především tyto údaje o klientovi: Jméno a příjmení, emailová adresa, datum narození, titul, adresa pobytu, telefonní kontakt, údaje na kontaktní osobu, která má být kontaktována v případě nouze: především jméno a příjmení, telefonní číslo a údaje o názvu závodu a termínu jeho konání. Součástí přihlášky je i souhlas klienta s těmito podmínkami a prohlášení klienta o tom, že závodu se zúčastňuje na vlastní riziko s vědomím, že jde o aktivitu spojenou se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu, nebo poškození zdraví. Přihláška se považuje za závaznou objednávku služeb provozovatele momentem jejího doručení provozovateli.
  • Reversem je vyhlášení klienta o převzetí odpovědnosti za jakékoliv škody, úrazy, či újmy nebo poškození zdraví, případně smrti, které mu vzniknou, případně, které způsobí třetí osobě při účasti na závodě a v kterém klient vyhlásí, že se zúčastňuje závodu na vlastní odpovědnost a že si je vědom toho, že účast na závodě je spojena se zvýšeným rizikem poškození zdraví.
  • Startovným je cena za účast klienta na závodě.
  • Smluvními stranami sú provozovatel a klient.
  • Webovou stránkou provozovatele je internetová stránka provozována na webové adrese.

3.               Předsmluvní vztahy, vznik smluvního vztahu a povaha vztahu

 • Provozovatel na webové stránce prezentuje aktuální nabídku připravovaných závodů. Uvedená nabídka je jenom informativní. Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo na změnu termínu, nabídky a podmínek závodu dle vlastního uvážení.
 • Klient se na vybrané závody přihlašuje vyplněním a odesláním přihlášky, za současného akceptování všeobecných obchodních podmínek a vyhlášení o odpovědnosti (revers), s povinností platby za účast na závodě. Přihláška klienta se považuje za závazující okamžikem jejího úplného vyplnění a odeslání.
 • Provozovatel klientovi písemně potvrdí přijetí a akceptování jeho přihlášky zpravidla do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Za oznámení o akceptaci přihlášky klienta lze považovat jakýkoliv písemný projev provozovatele, z kterého je možné usoudit souhlas provozovatele s uzavřením smlouvy s klientem ve smyslu zadané objednávky (např. i vystavení zálohové faktury na úhradu startovního). Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášku klienta v případě, jestliže klient nesplňuje předpoklady účasti na závodě, je-li kapacita závodu vyprodána, resp. z jiných důvodů, o nichž provozovatel klienta informuje.
 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká okamžikem akceptace přihlášky klienta. Tento moment je považován za moment uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. V případě, že nedojde k úhradě startovního včas, provozovatel má právo od smlouvy odstoupit.
 • Bez úhrady startovního nebude klientovi umožněno aktivně se zúčastnit závodu.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny klienty provozovatele.

 

4.               Startovní a platební podmínky

 • Výška startovního za účast klienta na závodě je zveřejněna na webové stránce provozovatele a takto specifikovaná cena je konečná (včetně DPH). Odesláním přihlášky klient výšku startovního bez výhrad akceptuje a zavazuje se ji řádně a včas zaplatit.
 • Startovní je povinný klient uhradit na základě vystavené zálohové faktury, a to bankovním převodem na bankovní účet provozovatele s identifikačními údaji platby (variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol) uvedenými v zálohové faktuře, anebo jinými elektronickými platebními prostředky. Platba se považuje za vykonanou řádně a včas jenom v případě, je-li uhrazena v lhůtě splatnosti a s příslušnými identifikačními údaji platby.

5.               Práva a povinnosti smluvních stran

 • Provozovatel je povinný pravdivě a úplně informovat klienta o povaze závodu, rizikách spojených s účastí na závodě, rozsahu, náročnosti, místě a termínu závodu a výšce startovního. Informování probíhá především prostřednictvím webové stránky.
 • Provozovatel je povinný poskytnout služby řádně a včas. Také je povinný zabezpečit vše po materiálně-technické stránce – dostatek odborně způsobilého personálu (organizátoři, zdravotníci, a jiné složky) a vykonat všechna potřebná opatření k nerušenému průběhu závodu.
 • Klient je povinný řádně a včas uhradit startovní.
 • Klient je povinný v den konání závodu osobně se registrovat u provozovatele a prokázat svou totožnost dokladem totožnosti. Zároveň je povinný obeznámit se s pravidly závodu a dodržovat je, odevzdat provozovateli vyplněný a podepsaný revers. Při odevzdání obdrží startovací číslo, měřící zařízení a další instrukce k závodu.
 • Je-li klientem osoba neplnoletá, resp. osoba, která nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, musí být revers podepsán i zákonným zástupcem, nebo opatrovníkem.
 • Klient je povinný přijet na závod včas, řádně připravený, vhodně oblečený, v dobrém zdravotním stavu. Nesmí být pod vlivem alkoholu, omamných, psychotropních, a jiných návykových látek.
 • Bez splnění povinností klienta podle odst. 5. 3. až 5. 6. těchto všeobecných obchodních podmínek má provozovatel právo neumožnit klientovi startovat na závodě, bez nároku na vrácení startovného.
 • Klient má právo reklamovat poskytnuté služby podle článku 10. těchto všeobecných obchodních podmínek, jestli nebyly služby poskytnuty v souladu s těmito podmínkami.

6.               Odpovědnost za bezpečnost klienta během závodu

 • Každý klient se zúčastňuje závodu na vlastní nebezpečí s vědomím, že účast klienta na závodě je spojena se zvýšenou fyzickou zátěží a zároveň se zvýšeným rizikem vzniku úrazu a poškození zdraví. Klient je povinný dodržovat pravidla závodu. V případě jejich porušení odpovídá za škody, které mu tím vzniknou, resp. které tím způsobí provozovateli nebo jiným osobám.
 • Klient je povinný chovat se na závodě ohleduplně vůči ostatním klientům a třetím osobám, které jsou přítomné. Na závodě je klient povinný přizpůsobit své konání svým fyzickým možnostem a svému zdravotnímu stavu.
 • Klient je povinný řídit se pokyny provozovatele.
 • Provozovatel nezodpovídá za škody, které vzniknou klientovi nedodržením pokynů provozovatele, porušením těchto podmínek, resp. jinak s přičiněním klienta.
 • Provozovatel doporučuje klientům uzavřít v souvislosti s aktivní účastí na závodu osobité zdravotní pojištění na výkon rizikových a sportovních aktivit.

7.               Zánik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah podle těchto podmínek zaniká v první řadě splněním, pokud nedojde k jeho zániku jiným způsobem.
 • Kromě případu podle odst. 7. 1. by mohlo dojít k zániku smluvního vztahu:
  • Dohodou smluvních stran.
  • Odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy, jestli to připouští tyto podmínky.
 • Klient má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy (od akceptování přihlášky provozovatelem).
 • Provozovatel má právo od smlouvy odstoupit z kapacitních důvodů (nedostatek, nebo příliš mnoho klientů), resp. z jiných vážných důvodů, pro které nedokáže zabezpečit bezpečnost klientů na závodě, anebo kvalitu či nerušený průběh závodu (např. nepříznivé počasí a pod.).
 • Odstoupení od smlouvy je potřebné vykonat písemně a doručit druhé smluvní straně (dostačuje doručení emailu). Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinné vrátit si poskytnuté plnění.

8.               Osobité ustanovení o smluvních vztazích se spotřebiteli

 • Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to:
  • vyplněním formuláře, který je přílohou č. 1. těchto podmínek,
  • anebo jiným projevem vůle, ze kterého je zřejmé, že je určený provozovatel, kdy došlo k uzavření smlouvy, jaká služba je předmětem smlouvy, a že je vůle spotřebitele odstoupit od smlouvy,

v lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby (akceptování přihlášky). Vyplněný formulář, anebo obdobný projev vůle, je potřebné doručit listinnou anebo elektronickou formou provozovateli na kontaktní údaje uvedené v článku 9. těchto podmínek. Lhůta na odstoupení se považuje za zachovanou, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy odeslané provozovateli nejpozději v poslední den 14 dnové lhůty.

 • Provozovatel přijetí odstoupení od smlouvy bezodkladně potvrdí klientovi.
 • Provozovatel je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit klientovi všechny platby, které od něho přijal na základě uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní.
 • Klient nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je poskytnutí služby, jestli poskytování začalo s výslovným souhlasem klienta a klient vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy anebo jestli došlo k úplnému poskytnutí služby.

9.               Doručování

 • Na účely komunikace smluvní strany uvádějí tyto kontakty:
  • Za provozovatele: I.C. PRODUCTION s.r.o., Pod Hájkom 2181/24, 909 01, email: info@5kinflatablefun.eu.
  • Za klienta: údaje uvedené v přihlášce na závod.
 • Jakékoliv oznámení či právní úkony vůči druhé smluvní straně musí být vykonány písemně a doručeny osobně, prostřednictvím poštovní přepravy, resp. kurýrem, anebo písemně na adresy smluvních stran. Právní úkon vykonaný prostřednictvím emailu se považuje za vykonaný:
  • Klientem jenom v případě, je-li zpráva odeslána z emailové adresy klienta, kterou klient uvedl v přihlášce a je adresovaná provozovateli,
  • provozovatelem, je-li zpráva odeslána z emailu provozovatele a je adresována na email klienta uvedený v přihlášce.
 • V případě, že adresát doporučenou zásilku pošty, zásilku doručovanou osobně anebo zásilku doručovanou kurýrem, odmítne převzít, anebo takto odeslanou zásilku doručovatel vrátí odesílateli jako nepřevzatou v odběrní lhůtě, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, považuje se zásilka za doručenou v den, kdy doručovatel zásilku doručoval adresátovi poprve, a to také v případě, že se druhá smluvní strana s obsahem zásilky neobeznámí. Pokud den doručování není možné z navrácené zásilky určitě zjistit (nečitelný datum, chybějící datum a pod.), považuje se za den doručení třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky i v případě, že se druhá smluvní strana s obsahem zásilky neobeznámí.
 • Zásilky doručované elektronickou komunikací (např. emailem) se považují za doručené den následující po dni odeslání elektronické zprávy na adresu druhého účastníka smlouvy, a to i v případě, že se druhá smluvní strana s obsahem zásilky neobeznámí.

10.            Reklamace a jejich vyřizování

 • Klient má právo uplatnit vůči nekvalitně, neúplně anebo vadně poskytnutým službám reklamaci, a to písemným oznámením provozovateli na kontaktní údaje uvedené v článku 9 těchto podmínek. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu pobytu klienta, kontaktní údaje klienta; označení služeb, které byly předmětem služby; specifikaci vad služeb a specifikaci čeho se klient reklamací domáhá.
 • Klient je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně po ukončení poskytování služeb, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání závodu. Po uplynutí této lhůty právo klienta na reklamaci zaniká.
 • Provozovatel přešetří reklamaci klienta uplatněnou včas a nejpozději v lhůtě 30 dnů od podání reklamace podá klientovi písemnou zprávu o způsobu vyřízení reklamace.

11.            Ochrana osobních údajů

 • Klient uzavřením smlouvy uděluje provozovatelovi souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, emailový kontakt a telefonní číslo, a to na tyto účely:
  • Plnění ze smlouvy o poskytnutí služeb podle těchto podmínek.
  • Vyřizování případných reklamací.
  • Přímého marketingu provozovatele o dalších produktech, službách a závodech.
 • Klient vyhlašuje, že byl poučený o tom, že svoje osobní údaje provozovateli poskytl dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí a svobodné a vážné vůle, bez nátlaku.
 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů tak, aby dotčená osoba neutrpěla újmu na svých právech a chráněných zájmech. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o osobní údaje nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě.
 • Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě zákonných důvodu.
 • Smluvní strany výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty.
 • Klient je povinný neprodleně oznámit provozovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 • Klient prohlašuje, že byl poučen o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a také o  skutečnosti, že provozovatele může kdykoliv požádat o oznámení rozsahu zpracovávaných osobních údajů o své osobě. Taktéž může kdykoliv písemným projevem vůle adresovaným provozovateli požádat o vymazání osobních údajů anebo tento souhlas kdykoliv odvolat. Za písemné vyjádření vůle se v tomto případě považuje i forma elektronická.

12.            Společné a závěrečné ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky. Pro vyloučení pochybností platí, že na smluvní vztah provozovatele a klienta se vztahují podmínky platné a účinné v čase uzavření smlouvy.
 • V případě, že dojde ke změně podmínek během platnosti smlouvy a provozovatel trvá na aplikaci nových podmínek na už uzavřený smluvní vztah, oznámí to klientovi, který má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 7 dnů od oznámení změny podmínek ze strany provozovatele. Nevyužití práva klienta odstoupit od smlouvy má za následek akceptaci nových podmínek a jejich aplikaci na dříve uzavřený smluvní vztah.
 • Smlouva a tyto podmínky jsou všeobecně závaznými platnými předpisy platnými v České republice.
 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem se řídí ustanoveními těchto podmínek, ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a dalších všeobecně závazných právních předpisů.
 • Spory vzniklé ze smlouvy anebo v souvislosti s ní se zavazují smluvní strany řešit především rokováním a dohodou smluvních stran. Klient, který je spotřebitelem, má také právo iniciovat mimosoudní řešení sporu alternativním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, neboli prostřednictvím platformy ODR. Více informací nalezne klient na uvedených webových odkazech.
 • V případě, že nedojde k dohodě o vzniknutém sporu, smluvní strany jsou oprávněny obrátit se na příslušný všeobecný soud České republiky. Řízení bude probíhat podle zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád v platném znění.
 • Tyto podmínky jsou nedělitelnou součástí přihlášky, a odesláním přihlášky klient prohlašuje, že se obeznámil s těmito podmínkami, byl poučen o svých právech jako spotřebitel v souvislosti s uzavřením smlouvy distančním způsobem, rozumí jim, souhlasí s jejich obsahem a projevuje vůli být jimi vázaný.
 • Bez souhlasu autora nemohou být tyto podmínky nebo jejich části kopírované, či použité.
 • Tyto podmínky jsou platné a účinné od …………………….


Příloha č. 1

Formulář na odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb

 

V případě, že si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte a zašlete tento formulář na adresu provozovatele.

 

Provozovatel:

M.I.C. PRODUCTION s.r.o., se sídlem Pod Hájkom 2181/24, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapsána v Obchodním rejstříku soudu Trnava oddíl Sro, vložka číslo 26825/T

Kontaktní údaje:

Název:            [obchodní jméno],

Sídlo:               [adresa],

Email:             [·]

 

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí této služby:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum uzavření smlouvy (poznámka: datum akceptace přihlášky provozovatelem):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení klienta (spotřebitele):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa klienta (spotřebitele):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis spotřebitele (jestli se tento formulář podává v listinné podobě):

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Email: info@5kinflatablefun.eu

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum uzatvorenia zmluvy (poznámka: dátum akceptácie prihlášky prevádzkovateľom):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko klienta (spotrebiteľa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa klienta (spotrebiteľa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Všeobecné obchodné podmienky INFLATABLE OBSTACLES FUN

M.I.C. PRODUCTION s.r.o., so sídlom Pod Hájkom 2181/24, 909 01 Skalica, IČO: 45 998 833,

Znenie VOP je platné a účinné od 15. 03. 2017